1. Šioje privatumo politikoje numatytos asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos pardavėjui pateikia pirkėjas ar kiti „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojai arba kuriuos pardavėjas surenka ir tvarko pirkėjui ar kitiems asmenims naudojantis „briedisTu“ internetine parduotuve.

2. Pardavėjas gerbia pirkėjo ir kitų „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiami pardavėjui ir kuriuos pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje, kurioje paaiškinama, kodėl pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja.

3. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „briedisTu“, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas gali nurodyti, tačiau neprivalo, įmonės pavadinimą bei kitas pastabas (pvz., pastabos siuntą pašto kurjeriui, durų kodas ir pan.). Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

4.Parvadėjas patvirtina, jog šių privatumo politikos 3. punkte nurodyti pirkėjo asmens duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje „briedisTu“ ir prekių pristatymo tikslais. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu siunčiami tik tokie informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, nebent pirkėjas išreiškia savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, kaip tai numatyta šių privatumo politikos 6. punkte.

5. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, nurodytus šių privatumo politikos 3. punkte, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi prekių užsakymo įvykdymui, o pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių privatumo politikos 4. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

6. Pirkėjo duomenys prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje „briedisTu“ tikslais saugomi ir naudojami 2 metus po pirkimo pardavimo sutarties sudarymo

7. Pirkėjas bei kiti „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojai, pageidaujantys gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, turi nurodyti savo el. pašto adresą. Šie asmens duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais bus tvarkomi tik tuo atveju, jeigu pirkėjas ir kiti „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojai tam duoda sutikimą užsisakydami naujienlaiškių prenumeratą įvedant savo el. pašto adresą.

8. Pirkėjas bei kiti „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojai bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą naudoti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais sekdami pardavėjo siunčiamuose naujienlaiškiuose esančiomis nuorodomis, skirtomis tiesioginės rinkodaros pasiūlymams atsisakyti.

9. Pirkėjo bei kitų „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais saugomi ir naudojami 3 metus nuo paskutinio „briedisTu“ siųsto naujienlaiškio ar rinkodaro pasiūlymo arba trumpiau, jei gaunamas pirkėjo ar kitų „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

10. Pirkėjų, „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų bei kitų fizinių asmenų asmens duomenys (vardas, pavardė, prisegti failai, žinutės tekstas ir kita pateikta informacija) pateikti siunčiam užklausas el. pašto adresu labas@briedistu.lt

11. Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir žinutės turinys) yra tvarkomi atsakymo į atsiųstą užklausą parengimo tikslu. Šie duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kuris pateikiamas kreipiantis į pardavėją adresuojant jam el. laišką el. pašto adresu labas@briedistu.lt. Pardavėjas asmens duomenis atsakymo į užklausą parengimo tikslais saugo 1 metus.

12. Visus pirkėjo bei kitų „briedisTu“ internetinės parduotuvės lankytojų duomenis pardavėjas saugo ne ilgiau, nei tai reikalinga šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais.

13. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius pardavėjo „briedisTu“ internetinio puslapio / parduotuvės ar duomenų bazių, įrangos administravimo, ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

14. Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

15. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

16. Pirkėjas bei kiti „briedisTu“ internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

16.1. prašyti, kad pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

16.2.   teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

16.3.   teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

16.4.   teisę atšaukti sutikimą;

16.5.   teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

17. Pirkėjas bei kiti „briedisTu“ internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu labas@briedistu.lt